top of page

Ochrana zvierat používaných na vedecké účely

Protection of animals used for experimental purposes

IVVL realizuje vzdelávací program "Ochrana zvierat používaných na vedecké účely", ktorý v súlade s Nariadením vlády SR č. 377/2012 Z. z. a Vyhláškou MPRV SR 436/2012 Z. z. ustanovuje požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely. Realizuje sa v týchto troch moduloch:

  • Navrhovanie projektov a postupov v zariadení

  • Vykonávanie projektov

  • Starostlivosť o zvieratá


Vzdelávacia aktivita je určená pre všetkých zamestnancov výskumných a vedeckých inštitúcií, ktorí sa podieľajú na experimentoch, postupoch a používajú zvieratá na vedecké alebo vzdelávacie účely.

Nariadenie ustanovuje pravidlá pre všetky postupové zvieratá, ktoré sú v projektoch, experimentoch. V zásadách 3R je zhrnuté ako treba správne zaobchádzať so zvieratami, chovať, držať, a opätovne vrátiť do pôvodného prostredia bez ujmy na zdraví. Dôraz sa kladie na to, aby zvieraťu sa nespôsobila bolesť, utrpenie alebo trvalé poškodenie na zdraví v čase vykonávania postupov, tak zo strany chovateľov, ale aj dodávateľov postupových zvierat, či užívateľských osôb.

Každý modul trvá v rozsahu 15 vyučovacích hodín, na záver sa píše písomný test a po úspešnom absolvovaní účastník získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu, ktoré je platné 4 roky. IVVL Košice školenia organizuje tam, kde je najväčšia aglomerácia výskumných ústavov. Termíny školení sa priebežne uverejňujú na webovej stránke IVVL: www.ivvl.sk

bottom of page