top of page

​Národný výbor na ochranu zvierat používaných na vedecké účely

  • Výbor poskytuje odborné poradenstvo nielen orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti, ale je aj poradným výborom pre dobré životné podmienky zvierat ohľadom získavania, chovu, umiestnenia a starostlivosti o zvieratá a ich používania v postupoch využívajúcich zvieratá. Výbor si vymieňa informácie s ostatnými členskými štátmi, a to o postupoch na zvieratách, ktoré sú z hľadiska ich ochrany a dobrých životných podmienok najlepšie.

  • V neposlednej miere Výbor podporuje vývoj, prijatie a používanie alternatívnych metód na národnej a medzinárodnej úrovni (podrobné informácie o pôsobnosti a činnosti Výboru sú dostupné v štatúte Výboru). Členmi výboru sú napr. predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej akadémie vied a tiež iní odborníci zaoberajúci sa problematikou ochrany zvierat. V súčasnosti je predsedníčkou výboru MVDr. Veronika Cubínková, PhD. (Slovenská akadémia vied).

bottom of page