top of page

PARERE 

  • Sieť PARERE pozostáva z národných kontaktných bodov sídliacich v jednotlivých členských štátoch EÚ. PARERE poskytuje poradenstvo Referenčnému laboratóriu EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) ohľadom relevantnosti a vhodnosti alternatívnych metód na validáciu. Povinnosťou EURL ECVAM je, okrem iného, validácia alternatívnych metód používaných na posúdenie bezpečnosti. Pri tejto činnosti asistuje EURL ECVAM-u sieť laboratórií členských štátov EÚ (EU-NETVAL) (v SR je laboratóriom EU-NETVAL hameln rds a.s.). Zasadnutia siete PARERE sa konajú raz ročne. Za SR sa zasadnutí zúčastňuje Ing. Helena Kanďárová, PhD., ERT (Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX).

  • OBPaV MPRV SR má tiež ako kontaktný bod siete PARERE zriadenú národnú odbornú elektronickú skupinu, pozostávajúcu z expertov v oblasti toxikológie, posudzovania bezpečnosti chemických látok, výskumu, vývoja a validácie alternatívnych metód, ale aj ochrany zvierat používaných na vedecké účely.

bottom of page